KreDO

OZ KreDO bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 22.2.2012 pod oficiálnym názvom Kreatívna dobrovoľnícka organizácia. Dôvodom založenia občianskeho združenia bola potreba vlastnej právnej subjektivity za účelom vytvárania partnerstiev a sieťovania s orgánmi štátnej správy, samosprávy, cirkevnými a ďalšími subjektmi doma a v zahraničí. Poslaním združenia je vykonávanie aktivít zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov. Zameriava sa tiež na znevýhodnené osoby a osoby ohrozené nepriaznivou životnou situáciou, poskytuje im pomoc a podporu.

  Vzniku združenia predchádzala 17-ročná systematická činnosť aktívnych mladých dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v rámci neformálneho vzdelávania v oblasti voľnočasových aktivít detí a mládeže. Táto neformálna skupina dobrovoľníkov spolupracovala s viacerými katolíckymi spoločenstvami, farnosťami, rôznymi občianskymi združeniami, s obcami, podnikateľskými subjektmi a pod. Naše aktivity sme vykonávali v rôznych školských zariadeniach, na farách, v obecných domoch, v komunitných centrách a pod. Celková činnosť neformálnej skupiny dobrovoľníkov smerovala predovšetkým k vytváraniu a rozvoju duchovných, morálnych a kultúrnych hodnôt. Dobrovoľnícke aktivity zahŕňali počas školských rokov pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou vo voľnočasových kluboch, kde sa konali rôzne športové, hudobné, výtvarné a iné kreatívne aktivity. Počas letných prázdnin sa realizovali tímom mladých dobrovoľníkov letné výlety a tábory pre deti a pre tínedžerov.

Cieľom združenia je:

 • pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva znižovať riziká vylúčenia a zapájať ich do procesu sociálneho začleňovania, zmierňovanie sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených osôb a podpora pri napĺňaní ich potrieb,
 • aktivity zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov, podpora vytvárania priestoru pre medzigeneračnú solidaritu,
 • propagovanie zdravého životného štýlu a aktivizovanie detí, mládeže, rodín a širšej verejnosti k zmysluplnému a aktívnemu využívaniu voľného času a podpora pri vytváraní nových príležitosti pre cieľové skupiny, ktoré sú vystavené znevýhodneniu alebo ohrozeniu,
 • podpora a rozvoj duchovných, morálnych a kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií, výmena kultúrnych hodnôt a rozvojová spolupráca,
 • vyvíjanie aktivít na podporu pravidelnej a systematickej činnosti v rámci formálneho  a neformálneho vzdelávania detí, mládeže, rodín a jednotlivcov v kluboch, krúžkoch a záujmových skupinách, ktoré sú zamerané na rozvíjanie ich talentov, životných zručností a osobnostný rozvoj,
 • príprava, realizácia a podpora činností, ktoré sú založené na princípe nízkoprahovosti a vytváranie domácej a zahraničnej spolupráce s organizáciami s podobným zameraním, prevencia sociálno-patologických javov,
 • rozvíjanie komunitného a spoločenského rozvoja, prehlbovanie identity detí, rodín a jednotlivcov, výchova k aktívnemu občianstvu, vyvíjanie aktivít na zapájanie širšej verejnosti v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, sociálnej oblasti a ochrany životného prostredia ako aj podpora pozitívneho vzťahu k prírode,            
 • podpora výstavby, obnovy a úpravy verejných voľnočasových, športových a rekreačných priestorov za účelom budovania bezpečného, zdravého a príjemného prostredia pre deti, mládež, rodiny a jednotlivcov,
 • organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a zážitkových aktivít, workshopov, ako aj edukačných a rekreačných táborov,
 • poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie, sociálnej rehabilitácie a ďalších služieb, ktoré sú v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
 • podpora a rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých formách doma aj v zahraničí, podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania kompetencií,
 • organizovanie vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, prednášok, kurzov, kolokvií, pracovných skupín, výstav a iných podujatí,
 • osvetová, publikačná  a vydavateľská činnosť, tvorba printových a multimediálnych metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov, príprava a realizácie projektov v súlade s poslaním a cieľmi združenia,
 • partnerstvo a sieťovanie s orgánmi štátnej správy, samosprávy, cirkevnými a ďalšími subjektmi doma a v zahraničí.