ŠPORTUJE CELÁ DEDINA

Pozývame malých aj veľkých na akciu plnú športu, zábavy, hier, tancu...

Vstup pre dospelých a detí do 3 rokov ZDARMA.

Deti 3-ročné a staršie vstup 2€ - zahŕňa neobmedzený vstup na detské nafukovacie atrakcie, 1x žetón LODIČKY, 1x žetón JAZDA NA KONÍKOVI, 1x žetón LUKOSTREĽBA, 1x žetón CUKROVÁ VATA.

Registrácia účastníkov NA MIESTE.

Registrácia ONLINE je potrebná na amatérske športové turnaje a pre dobrovoľníkov.

Registrácia na športové amatérske turnaje tu:    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWMrZTVTAS-TkDGaG3SFN3NvqJlnGmRABEHHLe0c8KrkGuFg/viewform?usp=sf_link

Regsitrácia pre dobrovoľníkov tu:    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJNltRHdXq6cxX-giO7r_sEa_rVdPcfY8WgR4byzp0tkOY5g/viewform?usp=sf_link

 

Občerstvenie (kofola, pomelo, minerálka, keksíky, slané...) bude možné zakúpiť si na mieste.

 

 

Občianske združenie KreDO je v podstate Kreatívna Dobrovoľnícka Organizácia, ktorá oficiálne funguje od roku 2012 a „neoficiálne“, teda ako neformálna skupina akčných mladých ľudí, už nejakých tých pár dlhých rôčkov...

 

KreDO spája a dáva príležitosť kreatívnym ľuďom, ktorým záleží na formovaní seba aj svojho okolia, chcú niečo po sebe zanechať, deliť sa s tým, či im bolo dané a byť otvorení pre pomoc iným. Títo ľudia zastrešujú a vytvárajú rôzne zaujímavé činnosti pre deti, mládež, rodiny a dospelých. Ide predovšetkým o voľnočasové a vzdelávacie aktivity, workshopy, kluby, krúžky, letné tábory a podobne...

 

 


OZ KreDO je registrované na Ministerstve vnútra SR od 22.2.2012 pod oficiálnym názvom Kreatívna dobrovoľnícka organizácia. Dôvodom založenia občianskeho združenia bola potreba vlastnej právnej subjektivity za účelom vytvárania partnerstiev a sieťovania s orgánmi štátnej správy, samosprávy, cirkevnými a ďalšími subjektmi doma a v zahraničí. Poslaním združenia je vykonávanie aktivít zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov. Zameriava sa tiež na znevýhodnené osoby a osoby ohrozené nepriaznivou životnou situáciou, poskytuje im pomoc a podporu.

          

Vzniku združenia predchádzala 17-ročná systematická činnosť aktívnych mladých dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v rámci neformálneho vzdelávania v oblasti voľnočasových aktivít detí a mládeže. Táto neformálna skupina dobrovoľníkov spolupracovala s viacerými katolíckymi spoločenstvami, farnosťami, rôznymi občianskymi združeniami, s obcami, podnikateľskými subjektmi a pod. Naše aktivity sme vykonávali v rôznych školských zariadeniach, na farách, v obecných domoch, v komunitných centrách a pod. Celková činnosť neformálnej skupiny dobrovoľníkov smerovala predovšetkým k vytváraniu a rozvoju duchovných, morálnych a kultúrnych hodnôt. Dobrovoľnícke aktivity zahŕňali počas školských rokov pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou vo voľnočasových kluboch, kde sa konali rôzne športové, hudobné, výtvarné a iné kreatívne aktivity. Počas letných prázdnin sa realizovali tímom mladých dobrovoľníkov letné výlety pre deti a pre tínedžerov.

Hlavné aktivity občianskeho združenia KreDO:

 • nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
 • jednorazové aktivity pre deti a rodiny
 • letné tábory pre deti
 • podpora a rozvoj dobrovoľníctva

          

Cieľom združenia je:

 • pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva znižovať riziká vylúčenia a zapájať ich do procesu sociálneho začleňovania, zmierňovanie sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených osôb a podpora pri napĺňaní ich potrieb,
 • aktivity zamerané na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov, podpora vytvárania priestoru pre medzigeneračnú solidaritu,
 • propagovanie zdravého životného štýlu a aktivizovanie detí, mládeže, rodín a širšej verejnosti k zmysluplnému a aktívnemu využívaniu voľného času a podpora pri vytváraní nových príležitosti pre cieľové skupiny, ktoré sú vystavené znevýhodneniu alebo ohrozeniu,
 • podpora a rozvoj duchovných, morálnych a kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií, výmena kultúrnych hodnôt a rozvojová spolupráca,
 • vyvíjanie aktivít na podporu pravidelnej a systematickej činnosti v rámci formálneho  a neformálneho vzdelávania detí, mládeže, rodín a jednotlivcov v kluboch, krúžkoch a záujmových skupinách, ktoré sú zamerané na rozvíjanie ich talentov, životných zručností a osobnostný rozvoj,
 • príprava, realizácia a podpora činností, ktoré sú založené na princípe nízkoprahovosti a vytváranie domácej a zahraničnej spolupráce s organizáciami s podobným zameraním, prevencia sociálno-patologických javov,
 • rozvíjanie komunitného a spoločenského rozvoja, prehlbovanie identity detí, rodín a jednotlivcov, výchova k aktívnemu občianstvu, vyvíjanie aktivít na zapájanie širšej verejnosti v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, sociálnej oblasti a ochrany životného prostredia ako aj podpora pozitívneho vzťahu k prírode,           
 • podpora výstavby, obnovy a úpravy verejných voľnočasových, športových a rekreačných priestorov za účelom budovania bezpečného, zdravého a príjemného prostredia pre deti, mládež, rodiny a jednotlivcov,
 • organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a zážitkových aktivít, workshopov, ako aj edukačných a rekreačných táborov,
 • poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie, sociálnej rehabilitácie a ďalších služieb, ktoré sú v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
 • podpora a rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých formách doma aj v zahraničí, podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania kompetencií,
 • organizovanie vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, prednášok, kurzov, kolokvií, pracovných skupín, výstav a iných podujatí,
 • osvetová, publikačná  a vydavateľská činnosť, tvorba printových a multimediálnych metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov, príprava a realizácie projektov v súlade s poslaním a cieľmi združenia,
 • partnerstvo a sieťovanie s orgánmi štátnej správy, samosprávy, cirkevnými a ďalšími subjektmi doma a v zahraničí.