Domčekovo

Rodinné kreatívno-eduačné centrum

Domčekovo vzniklo za spolupráce obce Ľubotice a OZ KreDO. Jeho sídlo je v Komunitnom dome na Makarenkovej ulici č.98. Hlavnou víziou Domčekova je komplexná práca s celou rodinou. Snahou teda je vypracovať a realizovať súhrny plán, ktorý by pokryl čo najširšiu škálu potrieb všetkých členov rodiny a zároveň všetky vekové kategórie. Naším mottom je, aby sa v rodine všetci cítili dobre. Úlohou je podporiť a posilniť funkčnosť rodiny, ktorá je prirodzeným prvkom pre všestranný vývin detí a mládeže a podieľať sa na výchove a formovaní novej generácie. Napĺňanie tohto zámeru vidíme vo vytvorení rodinného a priateľského prostredia, kde by boli vhodné podmienky na realizáciu voľnočasových aktivít pre celú rodinu. Deťom, mládeži, celým rodinám i seniorom sa tu naskytá príležitosť efektívne a plnohodnotne využiť svoj voľný čas a to v bezpečnom, priateľskom  a podnetom prostredí. Okrem voľnočasových aktivít je našou prioritou aj edukácia rodín a jednotlivcov a to v rôznych oblastiach dôležitých pre život.

PONUKA DOMČEKOVA

viac info na fb - KCdomcekovo

  • Rodinná hernička - príjemný a inšpiratívny priestor na tvorivo-edukačné aktivity a hry vhodné pre celú rodinu. K dispozícii su pre rôzne hračky, molitanová zostava, spoločenské hry, materiál na tvorenie a iné...
  • Fit klubovňa - miesto na aktívne trávenie voľného času pri športovo-pohybových aktivitách - ako je cvičenie (SM systém), stolný tenis, šípky či kalčeto...
  • Montessori klubovňa - vhodne pripravené prostredie pre edukáciu deti a rodičov na Montessori kluboch
  • Komunitná knižnica - možnosť požičať si zaujímavé knihy pre deti, mládež a dospelých

Dobrovoľným príspevkom podporíte činnosť OZ KreDO a aktivity v Domčekove.

ĎAKUJEME :-)

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (NSSDR)

NSSDR je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a jej rodine.

V rámci tejto služby je poskytované:

  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • preventívne aktivity,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • záujmová činnosť.

NSSDR je poskytovaná ambulantnou formou v Domčekove na Makarenkovej 98 v Ľuboticiach, prípadne terénnou formou sociálnej služby. V rámci NSSDR od roku 2017 poskytli kvalifikovaní pracovníci sociálne služby už viac ako 1100 klientom, ktorí navštevujú Domčekovo a využívajú jeho služby. Tento projekt NSSDR je realizovaný od 1.1.2017 vďaka podpore Implementačnej agentúre MPSVR SR.

Kontakt: Mgr. Bc. Lucia Dlugošová (odborný garant NSSDR) - t.č.  0905 686 548

Vstup a poskytované služby v NSSDR sú bezplatné.